+48 536 596 396

POLITYKA PRYWATNOŚCI -KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

ADMINISTRATOR DANYCH I DANE KONTAKTOWE
Administratorem danych osobowych jest Monika Kopeć prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MJC Monika Kopeć adres: ul. Myśliwskiej 20D/7 Gdynia. Dane kontaktowe: tel. +48 536596396 mjc@mjcgdynia.pl / www.mjcgdynia.pl

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWA I OKRES PRZETWARZANIA

cel przetwarzania

podstaw prawa przetwarzania
z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)

okres przetwarzania

1) nawiązywanie relacji handlowych

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na zakupie towarów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

2) zawarcie i wykonanie umowy

przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

do momentu rozwiązania umowy

3) składanie reklamacji, skarg, wniosków

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu o jakości dostaw

rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku

4) prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków

5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego

5) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy

6 lat od zakończenia współpracy

6) wykonanie zlecenia z podmiotem (np. wspólnota, zarządca nieruchomości)

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – wykonywaniu umów zlecenia z kontrahentami

do czasu zakończenia realizacji umowy zlecenia

7) realizacja wymagań prawnych (np. realizacja praw podmiotów danych)

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

6 lat od zakończenia współpracy czy kontaktu

 

ODBIORCY DANYCH
Pani / Pana danę będą przekazywane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak: dostawcy usług informatycznych, rachunkowych.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Przysługuje Pani / Panu prawo do:

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy),
5) wniesienie skargo do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy, odpowiedzi na przesyłaną korespondencję czy zawarcie lub wykonanie umów.

Każdy ma prawo wśnienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych. W tym należy skontaktować się na dane kontaktowe podane powyżej.